Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

Makita Garancia:
 

-Kérjük gondosan őrizze meg a jótállási jegyet és kérjük ellenőrizze, hogy azt pontosan töltötték ki!

-A jótállási jegy tartalmának fogyasztó által végzett bármilyen módosítása, így annak kijavítása, adatok törlése, átírása, valótlan adatok bejegyzése, valamint a jótállásra kötelezett egyéb módon történő
tévedésbe ejtése, vagy tévedésben tartása esetén a jótállásra kötelezett a bejelentett jótállási igény teljesítését elutasíthatja.
-A jótállással és a szavatossági igényekkel kapcsolatban a 2013. évi V. törvény, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és az 19/2014. (IV.29) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.
Központi garanciális márkaszerviz címe: Makita Kft 8000, Székesfehérvár, Kukorica utca 7-9. 
Telefon:    +36 22 507 472
További szervizeink listáját a www.makita.hu/szerviz oldalon találja.
Jótállási feltételek:
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
     a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
     b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
     c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést az értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja
végzi, az üzembe helyezés napjától kezdődik. Ha a termék üzembe helyezése szükséges és a fogyasztó a megvásárolt terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási
határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.
-A jótállási idő értékhatártól függetlenül három évre módosul (a 250 000 Ft eladási ár felett nem szükséges a regisztráció, ott eleve három év a jótállás),
amennyiben a fogyasztó a gépet a vásárlást követő 28 napon belül regisztrálja a www.makita.hu oldalon. Az akkumulátoros gépekhez leszállított akkumulátorokra egy év jótállás vonatkozik, internetes
regisztrációval a Li-ion akkumulátorok jótállása két évre bővül (Ni-Cd és Ni-MH akkumulátorokra nem vonatkozik az önkéntesen vállalt hosszabb garancia). A regisztráció két lépésből áll:
     1. A Vevő regisztrálja magát a https://www.makita.hu/ oldalon a belépés menüpont alatt a regisztráció feliratra kattintva.
     2. Sikeres belépés után a gépet regisztrálja a számlán és a jótállási jegyen feltüntetett adatok megadásával.
A gép regisztrációjáról rendszerünk egy adatlapot generál, amit a megadott email címre el is küld. Kérjük, ezt jól őrizze meg, mert a jótállás érvényesítéséhez szükség lehet rá!
A fogyasztó által bejelentett jótállási igény elutasítható:
- a karbantartások elmulasztásából vagy a természetes elhasználódásból eredeztethető meghibásodások, kopások miatt;
- ha a hiba rendeltetésellenes, vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő tárolás vagy elemi kár miatt következett be.
- nem eredeti tartozékok, kiegészítők vagy pótalkatrészek használata miatt bekövetkező hiba esetén.
Meghibásodás észlelése esetén kérjük, hogy jótállási igényét – lehetőség szerint – késedelem nélkül jelezni szíveskedjen, mert a meghibásodott termék további használata veszélyes lehet, illetve a
vagyonbiztonságot is veszélyeztetheti. A fogyasztó által is felismerhetően hibás termék használatából eredő károkért a jótállásra kötelezett nem vállal felelősséget.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a benzinmotoros gépeknél a karbantartási anyagok (olaj, levegőszűrő, üzemanyagszűrő) elhasználódás, illetve a gyártó által kötelezően előírt időszakonként
(üzemóránként) szükségessé váló cseréje a megbízható, üzemszerű működés elengedhetetlen feltétele, így ezek cseréje jótállási igény keretében nem érvényesíthető. Ezek cseréjét a vállalkozás által
meghatározott mindenkori rezsióradíj és alkatrészárak figyelembevételével meghatározott térítési díj ellenében végezzük. Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a gyártó által kötelezően előírt
karbantartási folyamatok elmaradása nem rendeltetésszerű használatra utal. Az ezen okra visszavezethető meghibásodások esetén a bejelentett jótállási igény teljesítése visszautasítható.
A FOGYASZTÓ JÓTÁLLÁSON ÉS SZAVATOSSÁGON ALAPULÓ JOGAI
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 6:157. § - 6:173. §-aiban, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben, valamint az 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben meghatározott jogok
illetik meg:
- elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne – tehát kicserélési igény esetén vállalkozás jogosult kijavítással teljesíteni, amennyiben a kicserélés a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne a
kijavítással összehasonlítva.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak
nincs helye.
- ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától (vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül
érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. (és
figyelembe véve a jótállási igény érvényesítésének kizáró okait – lásd fent).
- ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a
vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló
bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
- ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -,valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással
kijavíttatni, a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
- Ha a termék kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a terméket a
harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének
megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő
nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE
A jótállási igény a kizárólag a jótállási időn belül érvényesíthető. A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett. A fogyasztó a jótállási igényét a terméket értékesítő vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatoknál közvetlenül is
érvényesítheti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell
tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetőek, kivéve azt az esetet, ha a vállalkozás a termék átadásával egyidejűleg
nem bocsátja a fogyasztó rendelkezésére a jótállási jegyet. Ez utóbbi esetben a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállásra kötelezett a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni,
ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a vállalkozás a fogyasztói igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül, igazolható
módon köteles értesíteni a fogyasztót. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt
napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
Gyártók: JAPÁN
KÍNA
KÍNA
THAIFÖLD
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
ROMÁNIA
NÉMETORSZÁG
BRAZÍLIA
  Okazaki Plant, 22-1, Watarijima, Nemunoki-cho, Okazaki, Aichi 444-0232, Japan
Makita (China) Co., Ltd., No.288 South Huangpujiang Road, Kunshan, Development Zone, Jiangsu, Postcode:215335
Makita (Kunshan) Co., Ltd., Nanzi Road, Kunshan Comprehensive Free, Trade Zone , Jiangsu. Postcode: 215301
         Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., 219/1 Moo 6, Tambol Bowin, Amphur, Sriracha, Chonburi
                                Makita Manufacturing Europe Ltd., Hortonwood 7, Telford, Shropshire TF1 7YX UK
        SC Makita EU SRL, Str.I.C. Bratianu, nr.164, Comuna Branesti, jud. ILFOV, ROMANIA 077030
                  Makita Engineering Germany GmbH, Jenfelder, Strasse 38, 22045 , Hamburg
       Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda., Rodovia BR 376, Km 506,1 - Bairro Colônia, Dona Luiza, CEP: 84043-45
Magyarországon forgalmazza és importálja: Makita Elektromos Kisgépértékesítő Kft. 8000 Székesfehérvár, Kukorica utca 7-9. t: +36 22 507-472 § f: +36 22 507-484 § e: makita@makita.hu
A jótállási jogokat a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza. A Polgári Törvénykönyv értelmében
fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Jótanácsaink:
- elektromos gépek esetén figyeljünk oda a hosszabbító hosszára és keresztmetszetére, ugyanis ha túl hosszú és/vagy kicsi a keresztmetszete akkor fennáll a veszélye annak, hogy túl nagy
feszültség esik rajta. Ebben az esetben az üzemi feszültség alatt fog a motor forogni, ami az élettartamot jelentősen rontja;
- ha az akkumulátoros gépünket hosszabb ideig nem használjuk, akkor azt feltöltött állapotban tegyük polcra és legalább évente egyszer töltsük fel;
- benzines gépek esetén csak friss, azaz két hónapnál nem öregebb üzemanyagot használjunk;
- négyütemű benzinmotoroknál a motorolajat és a légszűrőt rendszeresen ellenőrizzük és a használati útmutatóban leírt intervallumonként cseréljük le;
- takarítsuk rendszeresen gépeinket, mert ha a szennyeződés a forgó alkatrészek közé kerül, úgy az nagy kárt tud okozni;
- fokozottan figyeljünk oda a megfelelő tartozék használatára, mert az befolyásolja a gép élettartamát.
A vágószerszámmal szerelt gépnél kérjük rendszeresen ellenőrizze, hogy a szerszám a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. A gép kopott, életlen szerszámmal történő használata, a
karbantartás elmulasztása, a gépeknél túlterheléséhez vezethet!
Fontos! A Makita és Dolmar típusú gépeket szerződött partnereinktől javasoljuk beszerezni, mert a gépregisztrációt csak ebben az esetben tudjuk garantálni. Partnereink között település alapján a Segítség menüpont alatt a Partnerkeresőben lehet válogatni.

A 3 év EXTRA garancia NEM vonatkozik az alábbi esetekre: 

 • gépkölcsönzős termékek
 • szándékos rongálás
 • túlterhelés
 • kábelszakadás
 • beazonosíthatatlan, hiányzó dokumentációjú gépekre
 • Briggs and Stratton és Honda motorokra (ezekre a motorokra a gyártói garancia érvényes)
 
MOSTANTÓL 2 ÉV EXTRA GARANCIA A MAKITA LI-ION AKKUMULÁTOROKRA!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. november 1-től az internetes regisztrációval elérhető extra garanciát, a gépek mellett a Li-ion akkumulátorokra is kiterjesztjük. Az extra garancia gépek esetében a regisztrációt követően 1 + 2 = 3 év, a Li-ion akkumulátoroknál az eddigi regisztráció nélküli 1 évről 1 + 1, azaz 2 évre módosulhat. 
A 2 éves Li-ion akkumulátor garancia csak abban az esetben érvényes, ha az internetes regisztráció a vásárlást követő 28 napon belül megtörténik.
Az extra garancia ugyanazon feltételek mellett érvényes mint az eredeti 1 éves garancia esetében, az alábbi kivételekkel:
 • gépkölcsönzőben használt termékek,
 • rongálás, törés,
 • túlterhelés, 
 • az akkumulátorral használt géphez kapott használati utasításban leírtak be nem tartása,
 • hiányzó dokumentáció (regisztrált termék adatlap 
 • + a vásárláskor kapott, a termék típusát tartalmazó bizonylat: számla vagy blokk).
Az internetes regisztrációt kérjük a www.makita.hu oldalon belépést követően végezze el. 
Ha nincs még felhasználói fiókja, kérjük készítsen egyet az alábbi linken: http://www.makita.hu/index.php?pg=registration
Reméljük, hogy a fenti garancia kiterjesztéssel a Makita termékek iránti elkötelezettségét, bizalmát tovább növeljük és a jövőben is Makita terméket fog használni.
 
 
 
Milwaukee Garanciális Feltételek:
 
A vásárlásból adódó törvényes jogok mellett a termékre az alábbi garanciális feltételek vonatkoznak:
1. A szerszámokra, akkumulátorokra és töltőkre 1 év jótállási idő vonatkozik. A jótállási idő a vásárlás időpontjával kezdődik, amit a vásárlást igazoló számlával és a jótállási jeggyel kell igazolni.
 
2. Lehetőség van kiterjeszteni a fent leírt jótállási időszakot a készülék regisztrációjával a  www.milwaukeetools.hu weboldalon. A végfelhasználónak regisztrálnia kell az újonnan megvásárolt készüléket a vásárlástól számított 30 napon belül. A végfelhasználónak hozzájárulást kell adnia a belépéshez szükséges adatok online tárolásához, valamint el kell fogadnia a felhasználási feltételeket. A kiterjesztett garanciáról a regisztrációs visszaigazolás, amely e-mailben kerül kiküldésre, és a vásárlást igazoló számla szolgál bizonyítékként. Az Ön törvényes jogait ez nem érinti.
 
3. A jótállás a készülék olyan alkatrészeinek anyag vagy gyártási hibáiból fakadó meghibásodásaira vonatkozik, amelyek a vásárlás időpontjában fennáltak. A garancia kizárólag a javításra, és/vagy a cserére korlátozódik, és nem tartalmaz semmilyen egyéb kötelezettséget, beleértve, de nem kizárólagosan a véletlen vagy következményes károkra. A garancia nem érvényes, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használják, nem veszik figyelembe a használati utasítást, vagy ha nem megfelelően van csatlakoztatva.
Ez a garancia NEM vonatkozik:
 • a nem megfelelő karbantartás okozta sérülésekre
 • olyan termékekre, amelyeket megváltoztattak vagy módosítottak
 • olyan termékre, ahol az eredeti azonosító (védjegy, gyártási szám) jelöléseket megrongálták, megváltoztatták, eltávolították•
 • a használati utasítás figyelmen kívül hagyása okozta károkra
 • a nem CE jelzéssel ellátott termékre
 • az olyan termékre, melyen arra fel nem hatalmazott személy javítást végzett, vagy azt a Techtronic Industries Magyarország kft. előzetes engedélye nélkül tették
 • bármely olyan termékre, amely nem megfelelő áramforráshoz volt csatlakoztatva
 • külső hatások (víz, kémiai, fizikai, ütődés), vagy idegen anyagok okozta károkra
 • normál kopóalkatrészekre
 • a nem megfelelő használatra, a szerszám túlterhelésére
 • a nem engedélyezett tartozékok vagy alkatrészek használatára
 • a szerszámmal együtt vagy külön vásárolt tartozékokra a következőket beleértve de nem korlátozozva a csavarhúzó bitre, fúrószárra, csiszolókorongra,oldalsó vezetőre
 • alkatrészekre (tartozékokra), amelyek természetes elhasználódásnak vannak kitéve, beleértve, de nem kizárólag a szerviz és karbantartó készletekre, szénkefékre, csapágyakra, tokmányra, SDS fúrószár foglalatra vagy toldalékra, tápkábelre, fogantyúra, hordtáskára, csiszolólapra, porzsákra, porelszívó csőre, ütvecsavarozógép rugóira, ékszíjakra, alátétekre, vákuum zsákra, tömlőre, csatlakozóra, szórófejekre, kerekekre, stb.
4. Garanciális javítás esetében a terméket el kell küldeni, vagy be kell vinni a következő listán felsorolt szervízközpontok egyikébe. Ebben az esetben a terméket biztonságosan be kell csomagolni bárminemű veszélyes tartalmak nélkül, a feladó címével ellátva és egy rövid hibaleírással.
 
5. A garanciális javítás/csere díjmentes. A cserével a garancia nem indul újra és nem kerül kiterjesztésre. A kicserélt alkatrészek vagy szerszámok a gyártó tulajdonát képezi.
 
6. Ez a garancia érvényes az Európai Közösségben, Svájcban, Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Törökországban, Oroszországban. Ezeken a területeken kívül, forduljon a hivatalos kereskedőhöz annak meghatározására, hogy milyen más garancia érvényes.
 
 
Szervízközpontok:
Veres-M Kft.
Cserebogár út 43            
1141 Budapest
Tel.: :+36 1 221 3007
Fax : 12 213007
Email : k.veres-m@chello.hu
 
 
 

Scheppach,Riwall,Riwall Pro garanciális feltételek:

Garanciális feltételek:
I. A jótállással kapcsolatos általános feltételek

1. A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, a jótállási jegyen vagy számlán feltüntetett új, tartós fogyasztási cikk termék(ek)re a GARLAND distributor s.r.o. az alábbi időre és feltételekkel vállal jótállást (garanciát):

Scheppach, Scheppach Special Edition, Woodster, DWT, Kity termék(ek) Riwall, Riwall PRO és GTM Prfessional:
250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év jótállás, amely további 2 évvel meghosszabbítható, valamint 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év kötelező jótállás, amely további 1 évvel meghosszabbítható.
A jótállás fentiek szerinti meghosszabbításához szükséges, hogy a fogyasztó a terméket garanciális szerviz felülvizsgálatra beszolgáltassa a vásárlás / üzembe helyezés időpontjától számított

250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén a 24. (huszonnegyedik) hónap folyamán, illetve 250.000,- Ft feletti vételár esetén 36. (harminchatodik) hónap folyamán.
A garanciális szerviz felülvizsgálattal kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik. A meghosszabbított garancia időtartama alatt a szervizelésre nem vonatkozik a jogszabályban előírt határidő. Amennyiben az érintett termék beépített Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motorral került értékesítésre, a termék motorjára értelemszerűen a Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler mindenkori jótállási feltételei vonatkoznak.

MWH márkájú kerti bútorok: 3 év gyártói garanciaPalram márkájú üvegházak, kerti házak, kocsibeállók és kerti pavilonok: 10 év gyártói garanciaPalram márkájú pergolák: 7 év gyártói garanciaMinden további, fentebb fel nem sorolt termékre az alábbiak szerinti jótállás vonatkozik, azaz
10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;

100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;

250.000,- Ft eladási ár felett 3 év.

2. Az elhasználódó, illetve kopó alkatrészekre és az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra, illetve a napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások stb.) a jótállás nem vonatkozik. Ugyancsak nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe a termék üzembe helyezése, illetve a termék beállítása. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő.

3. A nem fogyasztói szerződés keretében vásárolt, illetve professzionális vagy kölcsönzői célú felhasználásra szánt, új, tartós fogyasztási cikk termék(ek) esetén a vásárlás / üzembe helyezés napjától számított 6 hónap kijavítási garancia vonatkozik a gyártási eredetű hibák kijavítására.

II. A jótállási idő és a jótállás érvényességi területe

1. A jótállási határidő a jótállási jegyen vagy számlán feltüntetett vásárlás napján a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, illetve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az I. pont szerinti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Az években megállapított jótállási idő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak; ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. A termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülés újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

2. A 151/2003. (IX.22.) Korm.r előírásainak megfelelő jótállási jegy elektronikus úton is átadható a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a151/2003. (IX.22.) Korm.r jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A jótállási jegy elektronikus úton való átadása legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kötelező. Ha a jótállási jegy elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel kerül átadásra, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában kerül a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátásra, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetősége a jótállási idő végéig nem szüntethető meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A jótállási jegy elektronikus úton történő átadása legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon kötelező. Vita esetén a jelen pontban foglaltakat a vállalkozás köteles bizonyítani.

3. A jótállás a Magyar Köztársaság közigazgatási területén érvényes.

4. A jelen jótállási feltételek 2021. január 1-jétől alkalmazandók.

III. A jótállás érvényesítése

1. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállási igény a számlával, illetve nyugtával érvényesíthető, feltéve, hogy abból kitűnik a vásárlás időpontja és a termék típusa. Ezen információk hiányában az érintett termék, illetve a vonatkozó jótállás és annak feltételei nem állapítható meg, így a jótállás teljesítése gyakorlati nehézségekbe ütközhet.

2. A fogyasztó a jótállási igényét a Forgalmazóval vagy a Kereskedővel szemben érvényesítheti. Továbbá a fogyasztó a kijavítási igényét a GARLAND distributor s.r.o. által kijelölt, a jótállási jegyen hivatkozott szerviz szolgáltatóknál közvetlenül is érvényesítheti. A kijelölt szerviz szolgáltatók neve és címe a www.garland.hu honlapon is elérhető. A fogyasztó választása szerint a Forgalmazó vagy az eladó székhelyén, vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve a kijelölt szerviz szolgáltatóknál érvényesítheti.

3. A Forgalmazónak / Kereskedőnek / szervíznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Forgalmazó / Kereskedő / szerviz a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

4. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Forgalmazó (Kereskedő) e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

5. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

IV. A jótállási igény bejelentése

1. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

2. A fogyasztó a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazóhoz vagy Kereskedőhöz vagy Szervizhez intézheti.

3. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

V. A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

(A) A fogyasztó a Ptk. 6:159. §- fog rögzített szabályok szerint
 

a) kijavítást VAGY kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegé súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; − VAGY

b) a vételár arányos leszállítását igényelheti, VAGY a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, VAGY a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(B) Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

      Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

      Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. (harmincadik) napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(C)  Az V.1. (B) pontban foglaltak nem vonatkoznak az alábbi tartós fogyasztási cikkekre: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, valamint motoros vízi jármű.

(D)  A javítást végző Kereskedő / szerviz köteles igazolható módon a Forgalmazót / Kereskedőt értesíteni a termék kijavítását követő 5 munkanapon belül a javítás elvégzéséről. A javítást végző Kereskedő / szerviz köteles igazolható módon értesíteni a Forgalmazót / Kereskedőt a megállapítást követő 5 munkanapon belül:

a)    ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;

b)   ha az ingó dolog javítása előreláthatóan 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;

c)    ha az ingó dolog javítása nem lehetséges 30 nap alatt.

2. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

3. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

4. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.

5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termék az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz gondoskodik.

6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikk már nincs készleten, úgy a teljes vételár visszatérítésre kerül. A III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, illetve harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

7. A III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, az ezzel összefüggésben felmerült valamennyi költség azonban a fogyasztót terheli.

VI. Mentesülés a jótállási kötelezettség alól:

1. A teljesítés nem hibás, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. A jótállási kötelezettség alóli mentesülést eredményez, ha bizonyításra kerül a III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó, a Kereskedő vagy szerviz által, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

2. A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, valamint a jótállási határidőn belüli illetéktelen beavatkozás. Illetéktelen beavatkozásnak minősül minden olyan szerelés, karbantartás és/vagy egyéb olyan beavatkozás, amelyet nem a III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz végez el.

A KERESKEDŐ A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSEKOR KÖTELES A JÓTÁLLÁSI JEGYEN ÉS A TERMÉKEN LEVŐ TÍPUST ÉS GYÁRTI SZÁMOT EGYEZTETNI, A JÓTÁLLÁSI JEGYET A VÁSÁRLÁS / ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMÁNAK FELTÜNTETÉSÉVEL HITELESÍTENI (ALÁÍRÁS, BÉLYEGZŐ) ÉS AZT A VÁSÁRLÓNAK ÁTADNI. AZ IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOT, ILLETVE A JAVÍTÁST VÉGZŐ FORGALMAZÓ / KERESKEDŐ / SZERVIZ KÖTELES AZ IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ BEJEGYZÉSEK, ILLETVE A JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK VONATKOZÓ ROVATAIT HIÁNYTALANUL ÉS PONTOSAN KITÖLTENI.

Hivatalos szervizek:

Őzse János e.v.

4150, Püspökladány,Lajta utca 12

+36 (54) 51144 

janosozse@gmail.com

Vibi Kft.

9024,Győr, Malomszéki u. 3-5

96/444-600

info@vibi.hu

Herendi Kisgépszerviz

8000,Székesfehérvár, utca 10

06 22 306 535

herendi.kisgepszerviz@t-online.hu

Király András e.v.

9371,Vitnyéd, Fő utca 1/a 

Berkes Bt.

7630,Pécs, Mohácsi út 21

+36 72 222 454

berkes@berkesbt.hu

Syrius-Tech Kft.

3508,Miskolc, Futó u. 74

+36 46 500 824

info@syrius.hu

Szabó-Tek Kft.

7700,Mohács, Pécsi út 46

+36 69 302 530

bolt.szabotek@gmail.com

UNO Kft.

7400,Kaposvár, Guba Sándor u. 55

+36 82 511 965

unojarmujavitokft@t-online.hu

Barna András e.v.

9900,Körmend, Berki u. 34

+36 30 499 4247

beszerzes@körmend.hu

ZUZU 98 Kft.

4031,Debrecen, Kishegyesi út 269

+36 52 522 790

szerviz@zuzu.hu

Sárga Fogó Szerviz (Póth és Fiai Kft.)   

2600,Vác, Dózsa György út 53

+36 20 331 8189

info@sargafogo.hu

 

 

Mastroweld Garanciális feltételek:

Forgalmazott termékeinkre kötelező jótállásról a 151/2003.(IX.22) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A garanciális igény csak garanciajeggyel együtt érvényesíthető (garanciajeggyel ellátott termékek esetén)!

Nem érvényesíthető a jótállási igény ha a meghibásodást:

 • nem rendeltetésszerű vagy a használati utasítástól eltérő használat okozta,
 • nem megfelelő szállítás vagy tárolás okozta,
 • környezeti vagy a készüléken kívül álló ok (pl. nem megfelelő hálózati feszültség, hosszabbító, áramfejlesztő, stb.) okozta,
 • vagy a készüléket a garancialevélben szereplő szakszervizeken kívül már más is javította,
 • illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

Ha nem díjtalan a szervizbe történő be- és visszaszállítás, akkor a költségek a megrendelőt terhelik. 
 
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

GYS és Mastroweld Evolution hegesztőgépek, akkutöltők, indítók:

A termékre a vásárlástól számított kötelező 1 év garancián túl, további 1 év kiterjesztett garanciát vállalunk.
Figyelem: a kiterjesztett garancia regisztrációhoz kötött, melyet a garancia.gys.hu és azevolution.mastroweld.com oldalon végezhet el.
A regisztrációt a vásárlástól számított 15 napon belül kell elvégezni!
A kiterjesztett garancia érvényesítéséhez a számlamásolatot meg kell őrizni!
Az 1. évben díjtalan szervizbe történő be- és vissza szállítás garanciális meghibásodás esetén!
A 2. évben a szervizbe történő be- és visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli.

 

 2017 januártól a GYS és Mastroweld elektromos készülékekre 3 (1+1+1) év garanciát vállalunk, az első évben díjmentes
háztól-házig szállítással, akár a felhasználó telephelyéről is, tehát a terméket nem szükséges a vásárlás helyére
visszaszállítani. A második és a harmadik évre vonatkozó garancia érvényesítéséhez a terméket regisztrálni kell. Az online
regisztrációs felületek elérhetősége: garancia.márkanév.hu (példa: garancia.mastroweld.hu). Ez az elérhetőség a
termékhez tartozó garanciajegyen is megtalálható. A 3. évben a garancia kizárólag a javítás költségére vonatkozik.
Meghibásodás esetén a készülék szervizbe történő beszállításának megrendeléséhez weblapunkon a
www.mastrogroup.hu szerviz menüpontjában található szervizfutárigénylés képre kattintva igényelhető űrlap kitöltésével
van lehetőség.


Mastroweld Industrial hegesztőgépek:

A termékre a vásárlástól számított kötelező 1 év garancián túl, további 1+1 év kiterjesztett garanciát vállalunk.
Figyelem: a kiterjesztett garancia regisztrációhoz kötött, melyet az industrial.mastroweld.comoldalon végezhet el.
A regisztrációt a vásárlástól számított 15 napon belül kell elvégezni!
A kiterjesztett garancia érvényesítéséhez a számlamásolatot meg kell őrizni!
 
Az 1. évben díjtalan szervizbe történő be- és vissza szállítás garanciális meghibásodás esetén!
A 2. évben a szervizbe történő be- és visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli.
A 3. évben a garancia csak az elvégzett javítási munkára vonatkozik! Az alkatrészek költsége és a szervizbe történő be- és visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli.

 
A SINCOSALD márkájú hegesztőgépre és plazmavágóra 2 év garanciát vállalunk!
Az 1. évben díjtalan szervizbe történő be- és vissza szállítás garanciális meghibásodás esetén!
A 2. évben a szervizbe történő be- és visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli.
 
A karosszériás gépekre és minden más, általunk forgalmazott gépre 1 év a garancia!
Az 1 év garanciális időszak alatt díjtalan szervizbe történő be- és vissza szállítás garanciális meghibásodás esetén!
 
 
A GÉPEK SZÁLLÍTÁSA A GARANCIÁLIS IDŐSZAKBAN HÁZTÓL-HÁZIG SZÁLLÍTÁSSAL TÖRTÉNIK, AMI LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A HIBÁS GÉP A FELHASZNÁLÓTÓL KERÜLJÖN FELVÉTELRE, MAJD SZERVIZELÉS UTÁN VISSZASZÁLLÍTÁSRA.